Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας ¨Η ΕΝΩΣΗ¨ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία της ιδιωτικότητας σας και των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα. Συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα που βρίσκονται στην παρούσα αίτηση στο πλαίσιο και για τον σκοπό ενημέρωσης και δεν προβαίνει σε επεξεργασία αυτών για άλλους σκοπούς. Για τον σκοπό της ενημέρωσής σας για νέες υπηρεσίες μας σας ζητείται διακριτή συναίνεση.

Τα παραπάνω δεδομένα τηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται (σύμφωνα με την πρόσκληση/εγκύκλιο/άλλο παράγοντα που προσδιορίζει το χρόνο τήρησης)

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας ¨Η ΕΝΩΣΗ¨ δεν διαβιβάζει ή δημοσιοποιεί προσωπικά στοιχεία σε τρίτους, χωρίς τη συγκατάθεσή σας, με εξαίρεση φορολογικές ή άλλες αρμόδιες δημόσιες αρχές, όταν αυτό απαιτείται από τον νόμο. Επιπλέον, ο Συνεταιρισμός δύναται να προβεί στη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε συνεργάτες ή άλλες εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε όταν αυτό είναι απαραίτητο για την άσκηση των δραστηριοτήτων μας στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών μας προς εσάς. Σε κάθε περίπτωση όλοι οι εξωτερικοί μας συνεργάτες δεσμεύονται με υποχρέωση υιοθέτησης όλων των απαραίτητων τεχνικών μέτρων, τήρησης εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας.

Δεν διαβιβάζονται προσωπικά δεδομένα σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας ¨Η ΕΝΩΣΗ¨ δεν υιοθετεί μεθόδους αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

Πρόσβαση στα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα έχουν μόνο οι ειδικά εξουσιοδοτημένοι για αυτό αρμόδιοι υπάλληλοι της εταιρείας μας, οι οποίοι κατά την άσκηση των καθηκόντων τους δεσμεύονται από υποχρέωση εμπιστευτικότητας. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας ¨Η ΕΝΩΣΗ¨, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφαλή επεξεργασία των δεδομένων σας.

Σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων σας έχετε όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται στο Κεφάλαιο ΙΙΙ του ΓΚΠΔ και ειδικότερα τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας και εναντίωσης, εφόσον πληρούνται οι αντίστοιχες προϋποθέσεις του ΓΚΠΔ. Τα ως άνω δικαιώματά σας μπορείτε να τα ασκείτε υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στον Υπεύθυνο για θέματα Προσωπικών Δεδομένων του Συνεταιρισμού, στο email easorest@otenet.gr ή αυτοπροσώπως στη διεύθυνση: Σκρα 19,Ορεστιάδα Έβρος. Επίσης, έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας δυνάμει του ΓΚΠΔ.

Μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για την Πολιτική Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στην ιστοσελίδα μας.

The Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας ¨Η ΕΝΩΣΗ¨ pays attentions on protecting your privacy and your personal data. We collect the personal data contained in this application for the purpose of its articles or incorporation and do not process it for any other purpose. A separate consent is required if the scope of processing is different from the above.

The above data is retained for a time period required and according to the invitation / circular / other factor that determines the scope of the processing activities.

The Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας ¨Η ΕΝΩΣΗ¨ shall not transfer or disclose personal information to third parties without your consent, with the exception of tax or other competent public authorities, when required by law. In addition, it may transfer your personal data to partners or other companies it does business with and when necessary to carry out its activities in the provision of its services to you. In any case, all our external partners are bound by the obligation to adopt all necessary technical and organizational measures, confidentiality and non-disclosure provisions.

No personal data is transmitted to countries outside the European Union. The Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας ¨Η ΕΝΩΣΗ¨ does not adopt automated decision-making methods, including profiling.

Access to your personal data is only authorized by our Company's authorized personnel who, in the performance of their duties, are bound by a confidentiality obligation. The Partner, as the controller, takes all the necessary technical and organizational measures to safely process your data.

In relation to the processing of your data, you have all the rights set forth in Chapter III of the General Data Protection Regulation (GDPR) and in particular the rights of access, rectification, erasure, restriction of processing, right of data portability and the right to object and automated individual decision-making, provided that the relevant conditions of the GDPR are fulfilled. You can exercise these rights by submitting a request to the officer on the email easorest@otenet.gr. or in person at the address: Skra 19, Orestiada, Evros. You also have the right to appeal to the Personal Data Protection Authority if you consider that your rights are being infringed under the GDPR.

You can read more about our Privacy and Cookies Policy on our website.