Εξισωτική Αποζημίωση

Η εξισωτική αποζημίωση είναι η ενίσχυση προς τους αγρότες των μειονεκτικών, ορεινών περιοχών και τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους, ως αντιστάθμιση για τα προβλήματα που τους δημιουργούν τα μόνιμα φυσικά μειονεκτήματα των περιοχών τους.


 • Στόχος του μέτρου είναι η παραμονή των κατοίκων στις μειονεκτικές αυτές περιοχές και η συνέχιση της παραγωγικής τους δραστηριότητας.
 • Δικαιούχοι του μέτρου είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα, που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Δικαιούχοι παραγωγοί- Δικαιολογιτικά

  • Είναι γεωργοί, νόμιμοι κάτοχοι και αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης
  • Είναι μόνιμοι κάτοικοι ορεινών ή μειονεκτικών ή με ειδικά προβλήματα περιοχών ή είναι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι
  • Είναι ενήλικα άτομα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και δεν έχουν υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας τους.
  • Πρέπει να κατέχουν και να εκμεταλλεύονται τουλάχιστον 20 στρέμματα χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης, περιλαμβανομένης και αυτής των βοσκοτόπων
  • Τα οικογενειακά εξωγεωργικά εισοδήματα τους δεν υπερβαίνουν το εισόδημα που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.


  Η Ένωση Ορεστιάδας και το Τμήμα Επιδοτήσεων αναλαμβάνει

  τη συμπλήρωση και αποστολή των σχετικών καταστάσεων στις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,


  όπως και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με κάθε λεπτομέρεια για το είδος της καλλιέργειας ή του ζωικού κεφαλαίου,

  ώστε να αποδοθούν οι αναλογούσες ενισχύσεις στους δικαιούχους.  Τμήμα Επιδοτήσεων
  Επικοινωνία: 2552081454